Įgūdžiai MVĮ

Priemonės tikslas: ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui.

Tinkami pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus Sostinės (SL) ir/ arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL) veiklą vykdančios MVĮ, kurių kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur, kai įmonė yra vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00, kai įmonė yra labai maža arba maža.

Paramos intensyvumas: a)VVL regione paramos intensyvumas mažoms ir labai mažoms įmonėms siekia iki 70 proc., o vidutinėms įmonėms iki 60 proc. arba iki 70 proc., jeigu mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims.

b) SL regione paramos intensyvumas siekia iki 50 proc.

Didžiausia paramos suma: a) didžiausia dotacijos suma labai mažoms ir mažoms įmonėms yra 40 000 Eur.; b) didžiausia dotacijos suma vidutinėms įmonėms yra 100 000 Eur.

Mažiausia paramos suma: mažiausia dotacijos suma. mažoms ir labai mažoms įmonėms yra 5000 Eur.; mažiausia dotacijos suma vidutinėms įmonėms yra 15 000 Eur.

Tinkamos išlaidos: mokymai įmonių darbuotojams.

Projekto įgyvendinimo trukmė: Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24  mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: negalimi.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt www.inopro.lt