Netechnologinės inovacijos (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Remiamos veiklos: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Tinkami pareiškėjai: Vidurio ir vakarų Lietuvos regione veikiančios MVĮ, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus metus yra ne mažesnės nei 75 000 eurų, o bendroje pajamų struktūroje sudaro ne mažiau kaip 51 proc. pajamų.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.

Didžiausia paramos suma: 140 000 eurų.

Mažiausia paramos suma: 20 000 eurų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms: a) proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 eurų, b) dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo ir produkto, kuriam buvo sukurtas arba pakeistas nauju dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 40 000 eurų.

Tinkamos išlaidos: a) projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams; b) išlaidos priemonėms, įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui, c) išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, d) papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą).

Tinkamos išlaidos pagal kategorijas:

  1. Dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos: a) naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos; b) naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus:
  2. Pirmojo etapo (dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.
  3. Antrojo etapo (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą. Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos. Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis.
  4. e. rinkodaros priemonių, skirtų naujo arba atnaujinto gaminio, paslaugos, kuriam buvo sukurtas (pakeistas) dizaino sprendimas, žinomumui didinti, išlaidos.
  5. gaminio, paslaugos, kuriam buvo sukurtas (pakeistas) dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos.
  6. netiesioginės išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip 3 mėnesiai po projekto sutarties pasirašymo dienos, trukti ne ilgiau kaip 24 mėnesius ir būti užbaigtos iki 2029 rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: negalimi.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt www.inopro.lt