DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE

Remiama veikla: energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įgyvendinamas keičiant naudojamą gamybinę įrangą į mažiau energiją vartojančią arba ją efektyvinant.

Projekto tikslas – projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu įmonės išmetamu kiekiu.

Tinkami pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus veikiančios pramonės įmonės, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Tinkamos išlaidos: gamybinės įrangos keitimas.

Tinkamos išlaidos: energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įgyvendinamas keičiant gamybinę įrangą. Naujai įsigijama įranga turi būti skirta tiems patiems įmonės pajėgumams įgyvendinti sutaupant daugiau energijos ir mažinant CO2 išmetamą kiekį lyginant su esama. Galimas šilumos siurblių įsigijimas, jeigu tai tiesiogiai susiję su gamybos procesu.

Parama: nuo 50 000 Eur iki 1 200 000 Eur

Paramos intensyvumas: 30 – 65 proc. (priklausomai nuo įmonės dydžio ir veiklos vykdymo vietovės)

Telefonai pasiteiravimui: +37065486868; +37061880246; +37062019280