Ecoinovacijos

Remiama veikla: aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, ekologinis projektavimas, bei mažiau sveikatai žalingų gaminių ekologinis ženklinimas. 

Tinkami pareiškėjai: Vidurio ir vakarų Lietuvos (Lietuva išskyrus Vilniaus apskritį) regione veikiančios ir sunkumų nepatiriančios, de minimis lėšų neišnaudojusios pramonės MVĮ, kurių pastarųjų finansinių metų pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos siekia 50 000 eurų bei sudaro ne mažiau 51 proc. bendroje pajamų struktūroje.

Projekto partneriai: negalimi.

Didžiausia finansavimo suma: 80 000 eurų.

Mažiausia finansavimo suma: 20 000 eurų.

Finansavimo dydis pagal veiklas:

  1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 eurų.
  2. Ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 eurų;
  3. Ekologinio ženklinimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000  eurų.

Tinkamos išlaidos: išorinių konsultacinių paslaugų įmonių gamybos technologinių auditų atlikimo bei ekologinio projektavimo klausimais įsigijimo išlaidos. Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos. Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos. Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos.  

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: projektas turi būti įgyvendintas per 24 mnėsius, bet ne vėliau nei iki 2029 rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt