InoPažanga

Tinkami pareiškėjai – pažengę inovatoriai: vidurio ir vakarų Lietuvos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pažengęs inovatorius – pareiškėjas, projekto įgyvendinimo plano pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000,00 eurų, o išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP) arba nuo įmonės registravimo dienos, (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus).

Remiama veikla: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai.

Didžiausia paramos suma vienam projektui: 1 200 000€

Finansavimo intensyvumas: iki 85% vidurio ir vakarų Lietuvos regionams.

Projektas turi atitikti bent vieną žemiau išvardintą prioriteto įgyvendinimo tematiką:

 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:
  • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacija;
  • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
  • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui;
  • saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.
 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:
  • fotoninės ir lazerinės technologijos;
  • pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos;
  • lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos;
  • energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai.
 • Informacinės ir ryšių technologijos:
  • dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas;
  • daiktų internetas;
  • kibernetinis saugumas;
  • finansinės technologijos ir blokų grandinės;
  • audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos;
  • išmaniosios transporto sistemos.