InoBranda

Tinkami pareiškėjai – brandūs inovatoriai: vidurio ir vakarų Lietuvos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Brandus inovatorius – pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00 eurų (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP).

Remiama veikla: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai.

Didžiausia paramos suma vienam projektui: 2 000 000€

Finansavimo intensyvumas: iki 85% vidurio ir vakarų Lietuvos regionams.

Projektas turi atitikti bent vieną žemiau išvardintą prioriteto įgyvendinimo tematiką:

 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:
  • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacija;
  • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
  • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui;
  • saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.
 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:
  • fotoninės ir lazerinės technologijos;
  • pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos;
  • lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos;
  • energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai.
 • Informacinės ir ryšių technologijos:
  • dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas;
  • daiktų internetas;
  • kibernetinis saugumas;
  • finansinės technologijos ir blokų grandinės;
  • audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos;
  • išmaniosios transporto sistemos.