Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas

Parama skiriama aplinkai draugiškų, naujesnių ir mažiau energijos vartojančių technologijų diegimui.

Didžiausia paramos suma vienam projektui ir veiklai negali viršyti 1 500 000€

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t.y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui; nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje; pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Tinkamos finansuoti išlaidos – įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Finansavimo intensyvumas:

1. Neviršija 30% tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama didelėms įmonėms;

2. Neviršija 40% tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama vidutinėms įmonėms;

3. Neviršija 50% tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą.

Paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo kvietimo pradžios.