Parama sporto infrastruktūros gerinimui

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);
 • žemės sklypo statybos darbams, kurie būtini esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams atlikti;
 • inžinerinėms paslaugoms ar su inžinerinėmis veiklomis susijusiam darbo užmokesčiui (techninio projekto parengimui, techninio projekto ekspertizei, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos);
 • būtinai įrangai, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.) (išskyrus finansuojamą pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisykles);
 • mažajai architektūrai (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės);
 • baldams, kurie būtini sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);
 • viešinimo išlaidoms, skirtoms užtikrinti projekto tęstinumo rodiklių pasiekimą, kurie turi būti pasiekti per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos;
 • su projekto viešinimu susijusioms išlaidoms;
 • kitoms pagrįstoms išlaidoms, be kurių nebūtų pasiekti projekto tikslai (išskyrus Aprašo 68 punkte nurodytas išlaidas);
 • projekto administravimo išlaidoms:
 • projektą administruojančių darbuotojų (projekto vadovo, projekto koordinatoriaus, projekto finansininko ir kitų būtinų darbuotojų) darbo užmokesčiui ir su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms arba projektą administruojančių asmenų paslaugų išlaidoms (toliau – tiesioginės projekto administravimo išlaidos);
 • kitoms su projekto administravimu susijusioms išlaidoms (biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (sąskaitų aptarnavimo ir kitų banko operacijų, išskyrus valiutos keitimo), komandiruočių ir kitoms būtinoms išlaidoms), jeigu jos tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti (toliau – netiesioginės išlaidos).

Projekto trukmė: projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 4 metai.