Parama produktų sertifikavimui „Expo sertifikatas LT“

Pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. (Pastaba: partneriai negalimi.)

Projekto finansavimas – projektams įgyvendinti numatoma skirti nuo 5 000 Eur iki 100 000 eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, kurioms apmokėti taikytina paraiškos vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma), kaip tai nurodyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje. Fiksuotoji suma nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą arba pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį.

Remiama veikla: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Projektų reikalavimai:

  • Veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugpjūčio 31 d;
  • Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos;
  • Sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija (būtina įsitikinti, kad sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija. Duomenys tikrinami pagal pareiškėjo pateiktus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus – tuomet duomenys tikrinami pagal tarpinių finansinių ataskaitų nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos rinkinius);