Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir
(arba) plėtrą

Pareiškėjai:

1. Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;

2. juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

– pareiškėjas, įvardytas 1 p., užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai ir pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;

– pareiškėjas, įvardytas 2 p., iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų ne trumpiau kaip 1 metus ir pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.

Finansavimas skiriamas:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Didžiausioji paramos suma:

 • vienam projektui negali viršyti 1  000 000 Eur;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur;
 • paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 2. naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės.
 3. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. žemės ūkio technika ir įranga.
 2. grūdų: elevatorių, džiovyklų, saugyklų statybų, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos.
 3. kitos išlaidos, susijusios tik su žemės ūkio produktų pirminiu perdirbimu, išskyrus tuos atvejus, kai šios išlaidos yra perdirbimo proceso viena iš sudedamųjų dalių.