Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas)

Remiama veikla:

 • Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Didžiausia paramos suma vienam projektui: 5 000 000€

Finansavimo intensyvumas: iki 50%

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
 • Iškastinio kuro nenaudojančios investicijos;
 • Bendrosios išlaidos.

Paramos gali kreiptis:

 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Pareiškėjai iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų ne trumpiau kaip 1 metus ir pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50% ūkio subjekto pajamų.

Paraiškos renkamos: iki 2022.10.31