Eurostars 4

EUROSTARS 4 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Programos tikslas: skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos:

 • Taikomieji moksliniai tyrimai;
 • Eksperimentinė plėtra.

3-čiojo kvietimo paraiškos priimamos iki 2022 rugsėjo 15 d.

4-asis Eurostars 4 kvietimas bus paskelbtas 2023 m. sausio 6 d. Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. kovo 9 d.

Projekto trukmė: ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai.

Paramos dydis: iki 300 000€

Galimi pareiškėjai:

 • MVĮ (privatūs juridiniai asmenys);
 • Didelės įmonės (privatūs juridiniai asmenys);
 • Mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
 • Universitetų ligoninės jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone.

Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip du nesusiję dalyviai (juridiniai asmenys), iš skirtingų „Eurostars 4“ programos valstybių narių, bent viena iš jų turi būti Europos Sąjungos valstybės narė arba Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ asocijuota narė. Projektą koordinuoja inovatyvi MVĮ iš „Eurostars 4“ programos valstybės narės.

Tinkamos išlaidos:

 • Išlaidos personalui;
 • Išlaidos priemonėms ir įrenginiams;
 • Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos;
 • Išlaidos pagal sutartis (paslaugų sutartis (subranga));
 • Išlaidos medžiagoms, reagentams ir kt. trumpalaikiam turtui (prekėms);
 • Netiesioginės išlaidos.