SKYDŲ GAMYBOS SKATINIMAS

Galimi pareiškėjai 

  • Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės medienos pramonės įmonės, vykdančios ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red, priskirtiną  

              „Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir     

               pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2) 

             „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK red. 2) 

  • ne trumpiau kaip 2 metus veikianti medienos pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus ne mažesnės kaip 1 mln. Eur per metus;  
  • Ilgesnei nei 2 metų veiklai taikomas reikalavimas, kad vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos būtų ne mažesnės kaip 500 000 Eur per finansinius metus). 

Finansavimo suma: 500 tūkst. – 10 mln Eur. 

Finansavimas: 

– iki 50 proc. labai mažai arba mažai įmonei; 

– iki 40 proc. vidutinei įmonei; 

– iki 35 proc. didelei įmonei. 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos, skirtos skydų automatizuotos gamybos linijos ir kitos įrangos, tiesiogiai susijusios su serijine skydų gamyba, įsigijimui, gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, iš jų: 

– ne mažiau kaip 80 proc. išlaidų turi būti skirta naujoms automatizuotoms skydų gamybos linijoms; 

– ne daugiau kaip 20 proc. išlaidų gali būti skirta įrangai, aptarnaujančiai automatizuotas skydų gamybos linijas. 

– gamybinių patalpų statyba / pritaikymas serijinės pastatų atnaujinimo (modernizavimo) gaminių gamybai gali sudaryti iki 30 proc. visų tinkamų išlaidų. 

Gaminami skydai turi atitikti šiuos reikalavimus

turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA) dokumentus atitinkamiems produktams ir būti sertifikuoti; 

ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus)); 

skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje

– skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie tik surenkami, užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose);sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip B energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui. 

Projektų specialus atrankos kriterijus: Už vieną suteiktos dotacijos Eur turi būti sukurti gamybiniai pajėgumai per metus pagaminti ne mažiau kaip 0,015 kv.m. skydų.