Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse

Pagal veiklos sritį remiama veikla:

Pagal Priemonės veiklą parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Pagal Priemonės veiklą neremiamos šios veiklos:

 1. Alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 2. Tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 3. Ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 4. Azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 5. Didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
 6. Finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);
 7. Draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 8. Nekilnojamojo turto operacijos;
 9. Teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
 10. Medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 11. Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
 12. Krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 13. Už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;
 14. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra.

Paramos gali kreiptis  privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus:

 • Pareiškėjas vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas (2020 m. fiziniam asmeniui – bent 7 300 Eur; juridiniam asmeniui – bent 17 500 Eur);
 • Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 • Pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus;
 • Paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje.

Paramos dydis:

 • Paramos intensyvias – 50 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų;
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų.

Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių (parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų):

 • Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Turi būti sukuriama ne mažiau kaip 0,5 (pusė) darbo vietos;
 • Paramos dydis turi būti apskaičiuojamas proporcingai (pvz., kuriant 0,5 (pusę) darbo vietos – didžiausia paramos suma gali būti 25 000 Eur, 1,5 (pusantros) darbo vietos – 75 000 Eur).

Parama pagal Priemonę turi būti skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo reikalavimų. Bendra pagalbos suma, suteikta tai pačiai įmonei ar asmeniui, taip pat partnerinėms ir (arba) susijusioms įmonėms, sutuoktiniams, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas Nauja pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija arba remontas;
 • Naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.

Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą paramos gavėjas turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

Projekto trukmė:

Pradėti įgyvendinti projektą reikia per 6 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Verslo planui įgyvendinti skirtas 24 mėnesių laikotarpis  nuo paramos sutarties pasirašymo dienos d.