Priemonė saulės elektrinėms

Paramos tikslas: skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Remiama veikla: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimams, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse.

Galimi pareiškėjai:

  • pramonės įmonės;
  • pareiškėjas yra gaminantis vartotojas.

Pareiškėjas turi turėti energijos vartojimo audito ataskaitą.

Reikalavimai projektams:

  • vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną Projekto įgyvendinimo planą;
  • pareiškėjas yra gaminantis vartotojas;
  • projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą;
  • projekto veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;
  • projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas.

Numatomas priemonės finansavimas: iki 10 000 000€

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 225 000€

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 6 750€

Numatomas finansavimo intensyvumas:

  • iki 65% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
  • iki 55% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
  • iki 45% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse t. y. remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas.