Parama Kultūros ir Kūrybinių Industrijų (KKI) sektoriaus įmonėms

Priemonės tikslas –  Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.

Paramos dydis: Parama sudaro iki 800.000 Eur projekto išlaidų.

Remiamos veiklos:

  • Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo / žiedinės ekonomikos skatinimo produktų / paslaugų kūrimo ir / arba veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugos ir produktai);
  • Skaitmeninių / elektroninių platformų ir pan. kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų/ paslaugų sklaidai (pvz. kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kt. subsektoriuose);
  • Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios ar papildytos realybės kultūros ir kūrybinių produktų gamyba;
  • KKI kultūros ir kūrybinių produktų / paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos, kt. subsektoriuose).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir lizingo, programinės įrangos kūrimo, IS kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos; patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos;
  • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
  • Projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
  • Galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo, kitos išlaidos.