Parama Biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

Paramos tikslas:

Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paramos gali kreiptis ūkininkas, labai mažos ir mažos įmonės.

Finansavimo intensyvumas: 60%

Didžiausia paramos suma vienam projektui ir veiklai negali viršyti 1 600 000

Remiama veikla:

  • Biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
  • Biometano gamyba ir suspaudimas;
  • Šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių;
  • Degazuotojo substrato gamyba.

Paramos reikalavimai:

  • Pareiškėjas privalo ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ir ne mažiau kaip 50% visų valdos pajamų gauti iš šių veiklų. Reikalavimas netaikomas, jei pareiškėjas yra sudaręs ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo;
  • Biodujų gamybos žaliavų struktūroje ne mažiau kaip 50% turi sudaryti iš pareiškėjo ūkio ir (arba) pagal ilgalaikes (ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos) sutartis gaunamas gyvulių ir paukščių mėšlas. Likusią biodujų gamybos žaliavų dalį gali sudaryti pareiškėjo ūkyje ir (arba) pagal ilgalaikes (ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos) sutartis gaunamos kitos biologiškai skaidžios atliekos;
  • Gaminant tik biodujas, biodujų gamybos įrenginio galia negali viršyti 500 m 3 biodujų per valandą.